متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی....) طرف شکایت به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در دیوان...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با درجه استادی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با درجه استادی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با درجه استادی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آمزش عالی و پرداخت در پاداش پایان خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آمزش عالی و پرداخت در پاداش پایان خدمت در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آمزش عالی و پرداخت در پاداش پایان خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه ( اعضای هیات علمی ایثارگر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی مطابق بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه...

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی (اعضاء هیات علمی، آموزشی و دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی (اعضاء هیات علمی، آموزشی و دانشگاه های تابعه وزارت علوم،...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی (اعضاء هیات علمی، آموزشی و دانشگاه های تابعه وزارت علوم،...

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی( اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی( اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و ارتقاء رتبه در هنگام بازنشستگی( اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و...

متن دادخواست اعتراض به تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر منع تدریس استاد در مقطع (کارشناسی ارشد-دکتری)خاص در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر منع تدریس استاد در مقطع (کارشناسی ارشد-دکتری)خاص در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر منع تدریس استاد در مقطع (کارشناسی ارشد-دکتری)خاص در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هیات ممیزه دانشگاه دایر بر مخالفت با ارتقاء عضو هیات علمی ایثارگر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فوق العاده جذب و..... مصوب هیات امنای دانشگاه در حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فوق العاده جذب و..... مصوب هیات امنای دانشگاه در حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب فوق العاده جذب و..... مصوب هیات امنای دانشگاه در حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها