متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به قطع و مسدودی حقوق مستمری دختر مستمری بگیر ( از قبل پدر )بنابر ادعای ازدواج در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام تامین اجتماعی به تایید کفالت فرزند نسبت به والدین در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام تامین اجتماعی به تایید کفالت فرزند نسبت به والدین در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام تامین اجتماعی به تایید کفالت فرزند نسبت به والدین در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای (سازمان انرژی اتمی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع کارکنان پژوهشگاه علوم و...

متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن به سازمان تامین اجتماعی استان..... و رفع توقیف از حسابهای و اموال خواهان توسط سازمان تامین اجتماعی در دادگاه

متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شهرداری به محکومیت و پرداخت مبلغ ....ریال بابت حق بیمه مکسوره از کارکرد خواهان از قراردادهای شماره.... مورخ...و مورخ....آن...

متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی درحذف سوابق بیمه ای در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت بیشترین مستمری از میان مستمری همسر اول و دوم (در خصوص کسانی که از همسر دوم خود متارکه نموده یا همسر دوم وی فوت نموده) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت بیشترین مستمری از میان مستمری همسر اول و دوم (در خصوص کسانی که از همسر دوم خود متارکه نموده یا همسر دوم وی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت بیشترین مستمری از میان مستمری همسر اول و دوم (در خصوص کسانی که از همسر دوم خود متارکه نموده یا همسر دوم وی...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم بر ابطال اخطاریه اجرایی علیه موجر و محکومیت مستاجر به پرداخت حق بیمه در کارگاه های استیجاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم بر ابطال اخطاریه اجرایی علیه موجر و محکومیت مستاجر به پرداخت حق بیمه در کارگاه های استیجاری در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم بر ابطال اخطاریه اجرایی علیه موجر و محکومیت مستاجر به پرداخت حق بیمه در کارگاه های استیجاری در دیوان عدالت...

متن دادخواست الزام ( سپاه پاسداران) به پرداخت حق بیمه بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری) و تامین اجتماعی به محاسبه احتساب آن در سابقه بیمه پردازی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام ( سپاه پاسداران) به پرداخت حق بیمه بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری) و تامین اجتماعی به محاسبه احتساب آن در سابقه بیمه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام ( سپاه پاسداران) به پرداخت حق بیمه بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری) و تامین اجتماعی به محاسبه احتساب آن در سابقه بیمه...

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود لیست بیمه رد نموده است) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی و احتساب سابقه حق بیمه پرداختی به عنوان سابقه بیمه (در مورد مدیری که کارفرما بوده و برای خود...

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری برای همسر متوفی (با وجود ازدواج مجدد) همسر بیمه شده و پرداخت معوقات آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری برای همسر متوفی (با وجود ازدواج مجدد) همسر بیمه شده و پرداخت معوقات آن در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری برای همسر متوفی (با وجود ازدواج مجدد) همسر بیمه شده و پرداخت معوقات آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به محاسبه سابقه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال به میزان یک سال و نیم...

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی با سابقه کمتر از ده سال بیمه پردازی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی با سابقه کمتر از ده سال بیمه پردازی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی با سابقه کمتر از ده سال بیمه پردازی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به لحاظ عدم تعیین حق بیمه کارگر در صورت تعدد کارفرما در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار (مشمولین ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به موافقت در انتخاب مستمری با مبلغ بیشتر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به موافقت در انتخاب مستمری با مبلغ بیشتر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به موافقت در انتخاب مستمری با مبلغ بیشتر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور (تغییر بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام به تامین اجتماعی به انعقاد قرارداد بیمه باربران و پرداخت حق بیمه از تاریخ اجرایی شدن بند (ض) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال  در دیوان عدالت اداری۱۳۸۶

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام به تامین اجتماعی به انعقاد قرارداد بیمه باربران و پرداخت حق بیمه از تاریخ اجرایی شدن بند (ض) تبصره...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام به تامین اجتماعی به انعقاد قرارداد بیمه باربران و پرداخت حق بیمه از تاریخ اجرایی شدن بند (ض) تبصره...

متن دادخواست الزام به پذیرش حادثه ناشی از کار و برقراری مستمری از کار افتادگی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش حادثه ناشی از کار و برقراری مستمری از کار افتادگی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پذیرش حادثه ناشی از کار و برقراری مستمری از کار افتادگی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمامبنی بر تایید اخراج کارگر (نداشتن نصاب قانونی شورای اسلامی کارگاه) در دیوان...

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تایید اخراج کارگر (عدم اعلام نظر شورای اسلامی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تایید اخراج کارگر (عدم اعلام نظر شورای اسلامی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر تایید اخراج کارگر (عدم اعلام نظر شورای اسلامی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مستمری بازماندگان از تاریخ فوت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مستمری بازماندگان از تاریخ فوت در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مستمری بازماندگان از تاریخ فوت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به دادنامه … مورخ …هیات مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی وزارت کار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما  دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از کارگر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای ........ مورخ ........ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دایر بر عدم استحقاق کارگر به استناد اخذ سند تسویه حساب از...

متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز تولیدی، حمایتی و توانبخشی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به دادنامه........ مورخ ....... هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما (صلاحیت نسبت به رسیدگی دعاوی کارگری کارگاهها و مراکز...

متن دادخواست اعمال رتبه در محاسبه حق اشعه کارکنان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعمال رتبه در محاسبه حق اشعه کارکنان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعمال رتبه در محاسبه حق اشعه کارکنان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور کمتر از ۱۸ سال) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور کمتر از ۱۸ سال) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور کمتر از ۱۸ سال) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور از کارافتاده) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور از کارافتاده) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند ذکور از کارافتاده) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند اناث (دختر ) فاقد شغل و درآمد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند اناث (دختر ) فاقد شغل و درآمد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای فرزند اناث (دختر ) فاقد شغل و درآمد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک عائله‌مندی (زن مستمری بگیر تامین اجتماعی دارای شوهر از کارافتاده کلی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (احراز حداقل ۶ ماه رابطه کارگر با رای هیات های اداره کار) در دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (احراز حداقل ۶ ماه رابطه کارگر با رای هیات های اداره...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (احراز حداقل ۶ ماه رابطه کارگر با رای هیات های اداره...

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (اخراج کارگر از کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (حوادث غیر مترقبه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (حوادث غیر مترقبه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری بیمه بیکاری (حوادث غیر مترقبه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (به استناد تعطیلی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (تغییر ساختار اقتصادی کارگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (تغییر ساختار اقتصادی کارگاه) در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (تغییر ساختار اقتصادی کارگاه) در دیوان عدالت...

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (بازخریدی غیر ارادی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (بازخریدی غیر ارادی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظریه کمیته بررسی بیمه بیکاری و الزام به برقراری مقرر بیمه بیکاری (بازخریدی غیر ارادی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت از پرداخت حق بیمه (مطابق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)  در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت از پرداخت حق بیمه (مطابق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پذیرش معافیت از پرداخت حق بیمه (مطابق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)...

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی(با پرداخت حق بیمه متعلقه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی یا معافیت از پرداخت حق بیمه متعلقه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی یا معافیت از پرداخت حق بیمه متعلقه در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی یا معافیت از پرداخت حق بیمه متعلقه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری (سن بیش از ۵۵ سال در زمان بیکاری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری بنا بر ادعای (اشتغال مجدد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام (سازمان تامین اجتماعی) به ارجاع اعتراض به رای کمیسیون بدوی پزشکی به مرحله بالاتر (کمیسیون تجدید نظر پزشکی) در دیوان...

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح عنوان شغلی با توجه به رای مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح عنوان شغلی با توجه به رای مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح عنوان شغلی با توجه به رای مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران فصلی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران فصلی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران فصلی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مقرری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مقرری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مقرری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا (بخش خصوصی/ طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی) در دیوان عدالت...

متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی درخصوص تعیین تاریخ ابتلا و شروع بیماری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری بیمه پرداز متوفی از تاریخ فوت به وراث وی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کار مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق وظیفه( مستمری) برای وراث متوفی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق وظیفه( مستمری) برای وراث متوفی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به برقراری حقوق وظیفه( مستمری) برای وراث متوفی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها