متن دادخواست اعتراض به تصمیم (مصوبه) سازمان میراث فرهنگی  در منع تخریب، نوسازی و بازسازی ملک به جهت واجد ارزش تاریخی بودن آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم (مصوبه) سازمان میراث فرهنگی در منع تخریب، نوسازی و بازسازی ملک به جهت واجد ارزش تاریخی بودن آن در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم (مصوبه) سازمان میراث فرهنگی در منع تخریب، نوسازی و بازسازی ملک به جهت واجد ارزش تاریخی بودن آن در دیوان...

متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت پلاک ملک در فهرست آثار ملی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت پلاک ملک در فهرست آثار ملی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت پلاک ملک در فهرست آثار ملی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها