متن دادخواست اعتراض به رد صلاحیت اشتغال در گزینش به دلیل خودداری از انجام تست اعتیاد در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رد صلاحیت اشتغال در گزینش به دلیل خودداری از انجام تست اعتیاد در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رد صلاحیت اشتغال در گزینش به دلیل خودداری از انجام تست اعتیاد در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/هیات مرکزی گزینش در خصوص رد صلاحیت عمومی بابت ضعف در حجاب و انجام واجبات دینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هسته/ هیات گزینش بابت عدم التزام عملی به احکام اسلام موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم هسته / هیات گزینش و رد صلاحیت به استناد رابطه نامشروع در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها