متن دادخواست اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از قرارداد مدت معین به شرکتی (در زمان تمدید قرارداد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از قرارداد مدت معین به شرکتی (در زمان تمدید قرارداد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از قرارداد مدت معین به شرکتی (در زمان تمدید قرارداد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس قانون جامع ایثارگران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد (پیمانی-قراردادی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای گزینش دایر بر عدم موافقت به تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و موافقت با ادامه کار مستخدم به نوع دیگری از قرارداد...

متن دادخواست اعتراض به عدم موافقت با استعفای کارمند پیمانی و عدم پذیرش استناد طرف شکایت بر اخذ تعهد محضری اخذ شده (از کارمند)مبنی بر منع درخواست استعفاء در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به عدم موافقت با استعفای کارمند پیمانی و عدم پذیرش استناد طرف شکایت بر اخذ تعهد محضری اخذ شده (از کارمند)مبنی بر منع...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به عدم موافقت با استعفای کارمند پیمانی و عدم پذیرش استناد طرف شکایت بر اخذ تعهد محضری اخذ شده (از کارمند)مبنی بر منع...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انتقال زوجه به تبعیت از همسر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انتقال زوجه به تبعیت از همسر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به انتقال زوجه به تبعیت از همسر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تغییر رسته شغلی کارمند در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به فسخ قرارداد پیمانی کارمند بدون رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به فسخ قرارداد پیمانی کارمند بدون رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به فسخ قرارداد پیمانی کارمند بدون رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان مشمولین قانون تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان مشمولین قانون تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان مشمولین قانون تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکترا از تاریخ اخذ مدرک( ویژه کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی و...

متن دادخواست الزام طرف شکایت به افزایش مدت مرخصی بدون حقوق از ۳ سال به ۵ سال در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به افزایش مدت مرخصی بدون حقوق از ۳ سال به ۵ سال در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به افزایش مدت مرخصی بدون حقوق از ۳ سال به ۵ سال در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی (به استناد وقوع جرم و بدون حکم مراجع قضایی) و برقراری مجدد آن است از تاریخ قطع مستمری و پرداخت معوقات پرداخت نشده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی (به استناد وقوع جرم و بدون حکم مراجع قضایی) و برقراری مجدد آن است از تاریخ قطع مستمری و پرداخت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به قطع حقوق بازنشستگی (به استناد وقوع جرم و بدون حکم مراجع قضایی) و برقراری مجدد آن است از تاریخ قطع مستمری و پرداخت...

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت پاداش خدمت در دهستان‌های محروم در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت پاداش خدمت در دهستان‌های محروم در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت پاداش خدمت در دهستان‌های محروم در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری (انجام کارخارج از وقت اداری به درخواست دستگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری (انجام کارخارج از وقت اداری به درخواست دستگاه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری (انجام کارخارج از وقت اداری به درخواست دستگاه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری و پرداخت معوقات ناشی از تاخیر در اجرای قانون از زمان تصویب قانون در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و اعمال ... سال سنوات ارفاقی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (دارای حداقل ۲۵ سال سابقه و ارائه تقاضا در زمان حاکمیت قانون بازنشستگی پیش از موعد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و اعمال ... سال سنوات ارفاقی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (دارای حداقل ۲۵...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و اعمال ... سال سنوات ارفاقی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (دارای حداقل ۲۵...

متن دادخواست الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعمال بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه (در مورد بازنشستگانی که پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده اند اما محاسبه مستمری بازنشستگی، به جای محاسبه دو سال آخر سنوات ارفاقی (۲۹ و ۳۰) حقوق ایشان بر اساس سنوات واقعی دو سال آخر خدمت (۲۴ و ۲۵) محاسبه شده است.) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعمال بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه (در مورد بازنشستگانی که پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده اند...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعمال بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه (در مورد بازنشستگانی که پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده اند...

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز (نسبت به شکاتی که فوق‌العاده اشتغال را به یورو دریافت نموده و بازه درخواستی نیز پس از ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ است). در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز (نسبت به شکاتی که فوق‌العاده اشتغال را به یورو...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز (نسبت به شکاتی که فوق‌العاده اشتغال را به یورو...

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاترِ رزمندگان در حکم کارگزینی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه (در خصوص اشتغال کارمند در مناطق جنگی ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه (در خصوص اشتغال کارمند در مناطق جنگی ) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه (در خصوص اشتغال کارمند در مناطق جنگی ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ فوت همسر فرزند دختر ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ فوت همسر فرزند دختر ) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ فوت همسر فرزند دختر ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ متارکه نمودن) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ متارکه نمودن) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ متارکه نمودن) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد  (کارمند زن/ فوت شوهر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ فوت شوهر) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند زن/ فوت شوهر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ فرزند چهارم) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد (کارمند مرد/ مطلقه بودن دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد/ فوت همسر فرزند دختر) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد(کارمند مرد/دارای فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمند مرد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمندان زن- فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمندان زن- فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (کارمندان زن- فرزند معلول) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (کسرحق بیمه از اضافه کار قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (کسرحق بیمه از اضافه کار قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب فوق‌العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (کسرحق بیمه از اضافه کار قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) در دیوان عدالت...

متن دادخواست اعتراض به حکم انتقال و تغییر محل جغرافیایی کارمند از شهرستانی به شهرستان دیگر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به حکم انتقال و تغییر محل جغرافیایی کارمند از شهرستانی به شهرستان دیگر در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به حکم انتقال و تغییر محل جغرافیایی کارمند از شهرستانی به شهرستان دیگر در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به حکم بازنشستگی و صدور دستور بازگشت به کار برابر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (شاغلین با مشاغل تخصصی و با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به حکم بازنشستگی و صدور دستور بازگشت به کار برابر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (شاغلین با مشاغل تخصصی و با...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به حکم بازنشستگی و صدور دستور بازگشت به کار برابر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (شاغلین با مشاغل تخصصی و با...

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (پاداش)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (پاداش)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (پاداش)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده (مرخصی)اشتغال به کار در مناطق محروم و دورافتاده در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطای تسهیلات انتقال از کلان شهرها

متن دادخواست الزام به اعطای تسهیلات انتقال از کلان شهرها

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطای تسهیلات انتقال از کلان شهرها

متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تنزل پست و مقام بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطاء فوق العاده سختی کار در محیط غیر متعارف (نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی) بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت...

متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها