متن تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به رای قطعی دیوان عدالت اداری در مورد دانشجویانی که با رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و دیوان عدالت اداری و به دلیل تردید در صلاحیت علمی حکم به ابطال قبولی آنها صادر گردیده شده است

متن تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به رای قطعی دیوان عدالت اداری در مورد دانشجویانی که با رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به رای قطعی دیوان عدالت اداری در مورد دانشجویانی که با رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری و دیوان...

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری [غیر از وسایل حافظه دار از جمله موبایل و هندزفری و غیره به همراه داشته اند و اتهام آنها  ۱)همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل یادداشت تقلب یا وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار. ۲) تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب در جلسه آزمون به وسیله تجهیزات ارتباط الکترونیکی می باشد.

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی برای داوطلبین کنکور که در جلسه آزمون وسیله های متفاوت همانند باطری ساعت و جاکلیدی و.... هر چیز دیگری...

متن دادخواست اعتراض دانشجویان  و قبول شدگان قطعی بابت رد صلاحیت علمی در آزمون مجدد کنکور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض دانشجویان و قبول شدگان قطعی بابت رد صلاحیت علمی در آزمون مجدد کنکور در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض دانشجویان و قبول شدگان قطعی بابت رد صلاحیت علمی در آزمون مجدد کنکور در دیوان عدالت اداری

متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس

متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه بابت دعوت دانشجویان و قبول شدگان قطعی کنکور به آزمون مجدد در چند درس

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی تخلفات کنکور برای دانشجویان و قبولی هایی که در جلسه آزمون مجدد موبایل،هندزفری،مستر کارت و... به صورت خاموش از آنها کشف شده است

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی تخلفات کنکور برای دانشجویان و قبولی هایی که در جلسه آزمون مجدد موبایل،هندزفری،مستر کارت و... به صورت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی تخلفات کنکور برای دانشجویان و قبولی هایی که در جلسه آزمون مجدد موبایل،هندزفری،مستر کارت و... به صورت...

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل خاموش در جلسه کشف شده اند) در جلسه آزمون مجدد داوطلبینی (غیر دانشجویانی که به دلیل تردید در صلاحیت علمی به آزمون مجدد دعوت شده اند

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و.... (در حالتی که این وسایل...

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن (در حالت خاموش) موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و... محرومیت... ساله از شرکت در آزمون در مرحله تجدیدنظر هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن (در حالت خاموش) موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و... محرومیت... ساله...

مشاهده و خرید دادخواست

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن (در حالت خاموش) موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و... محرومیت... ساله...

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل  خاموش در جلسه کشف شده اند)

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل خاموش...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه بابت ابلاغیه هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری بابت همراه داشتن موبایل/ هندزفری/ مسترکارت و...(در حالتی که این وسایل خاموش...

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله  بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از آن به آزمون مجدد در چند درس دعوت شده اند و در جلسه آزمون مجدد وسایل ارتباط الکترونیکی( خاموش) همراه داشته اند

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از...

مشاهده و خرید دادخواست

متن اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری دایر بر محرومیت ۵ ساله بابت داوطلبینی که قبولی آنها اعلام گردیده لیکن پس از...

متن دفاعیه دعوت داوطلب کنکور سراسری به آزمون مجدد به لحاظ تردید در صلاحیت علمی

متن دفاعیه دعوت داوطلب کنکور سراسری به آزمون مجدد به لحاظ تردید در صلاحیت علمی

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه دعوت داوطلب کنکور سراسری به آزمون مجدد به لحاظ تردید در صلاحیت علمی

متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام]

متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام]

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه اتهام تبانی و برنامه ریزی قبلی برای انجام تقلب و دریافت پاسخ های امتحانی کنکور سراسری [با ادعای عضویت در کانال تلگرام]

نمونه دادخواست ها