متن دادخواست الزام موجر به تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستاجره (یک باب داروخانه) در دادگاه

متن دادخواست الزام موجر به تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستاجره (یک باب داروخانه) در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام موجر به تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستاجره (یک باب داروخانه) در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر  تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر تعطیلی داروخانه (به دلیل عدم حضور مسئول فنی داروخانه) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه (توسط کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه ها) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه (توسط کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه ها) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه (توسط کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه ها) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد شکایت صادر نموده بودند در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای (اعمال ماده ۷۹) نسبت به آراء دیوان عدالت اداری که در خصوص [ انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسس مرکز ] حکم به رد...

متن دادخواست اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی /کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه / دانشگاه علوم پزشکی به عدم صدور مجوز داروخانه با استناد به عدم نیاز منطقه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی /کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه / دانشگاه علوم پزشکی به عدم صدور مجوز داروخانه...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی /کمیسیون ماده ۲۰ داروخانه / دانشگاه علوم پزشکی به عدم صدور مجوز داروخانه...

متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان انتقال پروانه تاسیس داروخانه به ورثه موسس در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۲۰ (داروخانه) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی دایر بر عدم امکان...

نمونه دادخواست ها