متن دادخواست الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شغل کاردان هوشبری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شغل کاردان هوشبری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شغل کاردان هوشبری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شغل بهیاری شاغلین در تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره کل تامین اجتماعی به پذیرش احتساب سنوات ایام خدمت در شغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و ابطال فرم های دو نظریات مورخ.... و مورخ.... کمیته استانی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره کل تامین اجتماعی به پذیرش احتساب سنوات ایام خدمت در شغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و ابطال فرم های...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام اداره کل تامین اجتماعی به پذیرش احتساب سنوات ایام خدمت در شغل آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و ابطال فرم های...

متن دادخواست الزام طرفین شکایت مبنی بر( احتساب سنوات ارفاقی به جهت کار در مشاغل سخت و زیان آور [ مراکز درمانی ]و اصلاح حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرفین شکایت مبنی بر( احتساب سنوات ارفاقی به جهت کار در مشاغل سخت و زیان آور [ مراکز درمانی ]و اصلاح حکم بازنشستگی در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرفین شکایت مبنی بر( احتساب سنوات ارفاقی به جهت کار در مشاغل سخت و زیان آور [ مراکز درمانی ]و اصلاح حکم بازنشستگی در...

متن دادخواست الزام طرف شکایت به احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور (در بخش صنعت نساجی) به عنوان سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور (در بخش صنعت نساجی) به عنوان سوابق...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور (در بخش صنعت نساجی) به عنوان سوابق...

متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به طرح درخواست بررسی شغل در کمیته استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور (مشاغل غیرکارگری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیان آور برای مشمولین قانون کار در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها