متن دادخواست اعتراض به اخذ تعهد کتبی از کارمند متخلف (مبنی بر پذیرش مجازات بدون ارجاع موضوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به اخذ تعهد کتبی از کارمند متخلف (مبنی بر پذیرش مجازات بدون ارجاع موضوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری) در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به اخذ تعهد کتبی از کارمند متخلف (مبنی بر پذیرش مجازات بدون ارجاع موضوع به هیات رسیدگی به تخلفات اداری) در دیوان...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری)...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال اخراج کارمند به دلیل غیبت غیر موجه (به استناد صدور حکم موت فرضی از دادگاه عمومی و برقراری مستمری)...

متن دادخواست اعتراض به مجازات تخلف اداری بابت غیبت ناشی از بیماری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مجازات تخلف اداری بابت غیبت ناشی از بیماری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به مجازات تخلف اداری بابت غیبت ناشی از بیماری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری بابت اعتیاد در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری بابت اعتیاد در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری بابت اعتیاد در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها