متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه آن در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان..... به انجام عمل افراز ملک، مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع و...

متن دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت دایر بر رسیدگی به موضوع مستثنیات دین به دلیل عدم صلاحیت این شورا در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت دایر بر رسیدگی به موضوع مستثنیات دین به دلیل عدم صلاحیت این شورا در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت دایر بر رسیدگی به موضوع مستثنیات دین به دلیل عدم صلاحیت این شورا در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به حذف عنوان فاقد اصالت بودن شناسنامه و رفع ممنوعیت از خدمات شناسنامه و سند سجلی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به حذف عنوان فاقد اصالت بودن شناسنامه و رفع ممنوعیت از خدمات شناسنامه و سند سجلی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به حذف عنوان فاقد اصالت بودن شناسنامه و رفع ممنوعیت از خدمات شناسنامه و سند سجلی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال ثبت واقعه فوت در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به قطع رابطه خدمتی سردفتر اسناد رسمی از هیات علمی دانشگاه منافات با شغل سردفتری در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به سلب صلاحیت عملی سردفتر به دلیل عدم واریز حقوق دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به ارجاع امر به دادگاه انتظامی سردفتران با وجود اعمال تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به ارجاع امر به دادگاه انتظامی سردفتران با وجود اعمال تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به ارجاع امر به دادگاه انتظامی سردفتران با وجود اعمال تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به لغو ابطال ابلاغ سردفتری (به دلیل عدم ابلاغ سردفتری به نحو قانونی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به لغو ابطال ابلاغ سردفتری (به دلیل عدم ابلاغ سردفتری به نحو قانونی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به لغو ابطال ابلاغ سردفتری (به دلیل عدم ابلاغ سردفتری به نحو قانونی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف شکایت به پذیرش (شاکی) به عنوان دفتریار دفترخانه شماره.... با توجه به اعطای معافیت تحصیلی به مشمولان نظام وظیفه در...

ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

ابطال تصمیم سازمان ثبت مبنی بر موافقت با تغییر حوزه ثبتی سردفتر دیگر (به حوزه سردفتر شاکی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به رسیدگی به اعتراض از نظریه شورای تامین در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به رسیدگی به اعتراض از نظریه شورای تامین در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به رسیدگی به اعتراض از نظریه شورای تامین در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به طرح اعتراض شاکی به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به طرح اعتراض شاکی به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام اداره ثبت احوال به طرح اعتراض شاکی به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض (زوجه) نسبت به رای هیات نظارت ثبت/ شورای عالی ثبت راجع به (مستثنیات دین ملک مسکونی با استفاده اداری همانند مطب/شرکت/دفتر کار و...) در (دیوان عدالت اداری)

متن دادخواست اعتراض (زوجه) نسبت به رای هیات نظارت ثبت/ شورای عالی ثبت راجع به (مستثنیات دین ملک مسکونی با استفاده اداری همانند...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض (زوجه) نسبت به رای هیات نظارت ثبت/ شورای عالی ثبت راجع به (مستثنیات دین ملک مسکونی با استفاده اداری همانند...

نمونه دادخواست ها