متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۱/۲) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی (درخواست مستخدمین نسبت به سال ۱۳۸۷) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۱/۲) به حقوق و مزایای مستمر...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به پرداخت معوقات مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (۱/۲) به حقوق و مزایای مستمر...

متن دادخواست الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه (ایام حق التدریسی) و الزام تامین اجتماعی به دریافت و احتساب آن به عنوان سابقه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه (ایام حق التدریسی) و الزام تامین اجتماعی به دریافت و احتساب آن به عنوان سابقه در دیوان...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه (ایام حق التدریسی) و الزام تامین اجتماعی به دریافت و احتساب آن به عنوان سابقه در دیوان...

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به اعطاء سنوات ارفاقی، پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه خدمت در آموزش و پرورش استثنایی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فاصله خدمتی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب فاصله خدمتی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب فاصله خدمتی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربیان پیش دبستانی به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربیان پیش دبستانی به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربیان پیش دبستانی به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان حق التدریس به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربی مهد کودک در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربی مهد کودک در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به الزام احتساب سوابق خدمتی اشتغال به عنوان مربی مهد کودک در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها