متن دادخواست الزام به احتساب سابقه دوران دستیاری( رزیدنتی) به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه دوران دستیاری( رزیدنتی) به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام به احتساب سابقه دوران دستیاری( رزیدنتی) به عنوان سابقه خدمت دولتی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست احتساب ایام سابقه آموزشیاری نهضت سوادآموزی جزو سنوات خدمت و پرداخت کسورات حق بیمه تامین اجتماعی ۲-الزام طرف دوم شکایت به پذیرش حق بیمه و احتساب سابقه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست احتساب ایام سابقه آموزشیاری نهضت سوادآموزی جزو سنوات خدمت و پرداخت کسورات حق بیمه تامین اجتماعی ۲-الزام طرف دوم شکایت به...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست احتساب ایام سابقه آموزشیاری نهضت سوادآموزی جزو سنوات خدمت و پرداخت کسورات حق بیمه تامین اجتماعی ۲-الزام طرف دوم شکایت به...

متن دادخواست الزام دانشگاه.... طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران دستیاری (پزشکان و...) و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام دانشگاه.... طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران دستیاری (پزشکان و...) و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام دانشگاه.... طرف شکایت به پرداخت حق بیمه دوران دستیاری (پزشکان و...) و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و...

متن دادخواست الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه دوران طرح و الزام طرف دوم به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق (موضوع خدمت پزشکان و پیرا پزشکان ) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه دوران طرح و الزام طرف دوم به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق (موضوع خدمت پزشکان و پیرا پزشکان )...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه دوران طرح و الزام طرف دوم به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق (موضوع خدمت پزشکان و پیرا پزشکان )...

نمونه دادخواست ها