متن دادخواست الزام شورای ارزشیابی وزارت بهداشت به معرفی مدرک تحصیلی دانشگاه خارجی جهت امضای وزیر، با وجود تایید مدرک و شرکت در آزمون، در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست الزام شورای ارزشیابی وزارت بهداشت به معرفی مدرک تحصیلی دانشگاه خارجی جهت امضای وزیر، با وجود تایید مدرک و شرکت در آزمون،...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام شورای ارزشیابی وزارت بهداشت به معرفی مدرک تحصیلی دانشگاه خارجی جهت امضای وزیر، با وجود تایید مدرک و شرکت در آزمون،...

نمونه دادخواست ها