متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دایر بر موات بودن ملک در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دایر بر موات بودن ملک در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دایر بر موات بودن ملک در دادگاه

نمونه دادخواست ها