متن دادخواست اعتراض به مخالفت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب بدون دلیل موجه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به مخالفت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب بدون دلیل موجه در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به مخالفت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب بدون دلیل موجه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به پلمپ واحد صنفی (چای خانه- قهوه خانه های سنتی )به دلیل عدم رعایت ساعات کاری صنفی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به عدم تمدید پروانه کسب به صرف موقعیت مکانی واحد صنفی در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به عدم تمدید پروانه کسب به صرف موقعیت مکانی واحد صنفی در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به عدم تمدید پروانه کسب به صرف موقعیت مکانی واحد صنفی در دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ها