متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر الزام به فروش خودرو و محکومیت فرد یا نمایندگی به تحویل خودرو در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به شماره... مورخ.... دایر بر محکومیت به اتهام احتکار در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی بابت تخلف گرانفروشی در دیوان عدالت اداری( دارندگان پروانه صنفی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی بابت تخلف گرانفروشی در دیوان عدالت اداری( دارندگان پروانه صنفی) در دیوان عدالت اداری

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی بابت تخلف گرانفروشی در دیوان عدالت اداری( دارندگان پروانه صنفی) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای جریمه تعزیرات حکومتی بابت اتهام تقلب( به عنوان جریمه تقلب کالایی که ارزش واقعی آن با ارزش کالای فروخته شده یکسان است) در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست اعتراض به رای جریمه تعزیرات حکومتی بابت اتهام تقلب( به عنوان جریمه تقلب کالایی که ارزش واقعی آن با ارزش کالای فروخته شده...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای جریمه تعزیرات حکومتی بابت اتهام تقلب( به عنوان جریمه تقلب کالایی که ارزش واقعی آن با ارزش کالای فروخته شده...

نمونه دادخواست ها