متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در دادگاه

متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن اعتراض به رای دادگاه/ کیفرخواست دادسرا/ شکایت جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری به دلیل مرور زمان بیش از سه سال از تاریخ وقوع جرم در...

متن دفاعیه در خصوص اتهام تغییر کاربری به عنوان دیوارکشی اطراف اراضی زراعی و باغها در دادگاه

متن دفاعیه در خصوص اتهام تغییر کاربری به عنوان دیوارکشی اطراف اراضی زراعی و باغها در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه در خصوص اتهام تغییر کاربری به عنوان دیوارکشی اطراف اراضی زراعی و باغها در دادگاه

متن تجدیدنظر اعتراض به رای بدوی دادگاه کیفری دایر بر محکومیت به قلع و قمع و پرداخت جریمه [در خصوص اراضی که تغییر کاربری آن قبل از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ انجام شده اما رسیدگی به جرم و صدور حکم پس از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری....مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ صورت گرفته است] در دادگاه

متن تجدیدنظر اعتراض به رای بدوی دادگاه کیفری دایر بر محکومیت به قلع و قمع و پرداخت جریمه [در خصوص اراضی که تغییر کاربری آن قبل از قانون...

مشاهده و خرید دادخواست

متن تجدیدنظر اعتراض به رای بدوی دادگاه کیفری دایر بر محکومیت به قلع و قمع و پرداخت جریمه [در خصوص اراضی که تغییر کاربری آن قبل از قانون...

متن دفاعیه برای شکایت کیفری جهاد با عنوان  تغییر کاربری اراضی زراعی و واقعی [مبنی بر تغییر کاربری قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۳۱] در دادگاه

متن دفاعیه برای شکایت کیفری جهاد با عنوان تغییر کاربری اراضی زراعی و واقعی [مبنی بر تغییر کاربری قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه برای شکایت کیفری جهاد با عنوان تغییر کاربری اراضی زراعی و واقعی [مبنی بر تغییر کاربری قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی...

نمونه دادخواست ها