متن دفاعیه برای فروشنده در دعوی خریدار (محل مسکونی)، علیه فروشنده مبنی بر کسر از مبلغ قرارداد( مبایعه نامه) بابت کسر مساحت ملک فروخته شده در دادگاه

متن دفاعیه برای فروشنده در دعوی خریدار (محل مسکونی)، علیه فروشنده مبنی بر کسر از مبلغ قرارداد( مبایعه نامه) بابت کسر مساحت ملک فروخته شده...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه برای فروشنده در دعوی خریدار (محل مسکونی)، علیه فروشنده مبنی بر کسر از مبلغ قرارداد( مبایعه نامه) بابت کسر مساحت ملک فروخته شده...

متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه

متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه دعوی مطروحه از طرف موجر ( علیه مستاجر محل تجاری) به عنوان تخلیه بابت انتقال به غیر در دادگاه

متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص دیگر نموده و خریدار اکنون تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت فروشنده و اسناد مالکیت و صورتجلسات تفکیکی تنظیم شده به نام خریداران در دادگاه بعدی (واحد‌های احداثی) و قلع و قمع کلیه مستحدثات را نموده است در دادگاه

متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه برای فروشنده ای که پس از فروش زمین با سند عادی به خریدار، اقدام به احداث بنا ( چندین واحد آپارتمان) در زمین و فروش آنها به اشخاص...

متن دفاعیه تقاضای صدور حکم به رد دعوی خلع ید از طرف یکی از مالکین مشاعی [در حالتی که طرفین با توافق سهم خود را مشخص نموده اند] در دادگاه

متن دفاعیه تقاضای صدور حکم به رد دعوی خلع ید از طرف یکی از مالکین مشاعی [در حالتی که طرفین با توافق سهم خود را مشخص نموده اند] در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه تقاضای صدور حکم به رد دعوی خلع ید از طرف یکی از مالکین مشاعی [در حالتی که طرفین با توافق سهم خود را مشخص نموده اند] در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای دادگاه بدوی دایر بر رد دعوی مطروحه علیه فروشنده به تحویل مبیع به دلیل در رهن یا بازداشت بودن ملک در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای دادگاه بدوی دایر بر رد دعوی مطروحه علیه فروشنده به تحویل مبیع به دلیل در رهن یا بازداشت بودن ملک در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای دادگاه بدوی دایر بر رد دعوی مطروحه علیه فروشنده به تحویل مبیع به دلیل در رهن یا بازداشت بودن ملک در دادگاه

متن دفاعیه مربوط به دعوی مطروحه از طرف فروشنده علیه خریدار (دایر بر ابطال سند رسمی)در خصوص ملکی که تمام یا قسمتی از آن در طرح عمومی شهرداری قرار گرفته بود و اکنون پس از فروش ،ملک مورد معامله از طرح عمومی خارج شده و اکنون فروشنده ادعای بطلان قرارداد و اعاده مالکیت خود را می نماید در دادگاه

متن دفاعیه مربوط به دعوی مطروحه از طرف فروشنده علیه خریدار (دایر بر ابطال سند رسمی)در خصوص ملکی که تمام یا قسمتی از آن در طرح عمومی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه مربوط به دعوی مطروحه از طرف فروشنده علیه خریدار (دایر بر ابطال سند رسمی)در خصوص ملکی که تمام یا قسمتی از آن در طرح عمومی...

متن دفاعیه مربوط به دادخواست علیه فروشنده از طرف خریدار با عنوان تقاضای فسخ قرارداد بنابر ادعای غبن در دادگاه

متن دفاعیه مربوط به دادخواست علیه فروشنده از طرف خریدار با عنوان تقاضای فسخ قرارداد بنابر ادعای غبن در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه مربوط به دادخواست علیه فروشنده از طرف خریدار با عنوان تقاضای فسخ قرارداد بنابر ادعای غبن در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه فروشنده در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه خریدار در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه خریدار در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ.... به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) از ناحیه خریدار در دادگاه

متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در دادگاه

متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه دادخواست مطروحه علیه خریدار و با عنوان بطلان مبایعه نامه به دلیل فقدان ثمن در معامله [با وجود اقرار فروشنده به دریافت ثمن] در...

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره به دلیل تحقق شرط تاخیر مستاجر در پرداخت اجاره بیش از یک ماه در دادگاه

متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی

متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست در دادگاه بابت الزام بانک به فک رهن مورد وثیقه بابت تسهیلات بانکی

متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی تنظیم کرده اند و تاریخ تنظیم قرارداد اجاره آنها بعد از سال ۱۳۵۶ و قبل از سال ۱۳۷۶ میباشد] در دادگاه

متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت[ در مورد اماکنی که طرفین قرارداد اجاره با علم به تجاری بودن آن، قرارداد مسکونی...

نمونه دادخواست ها