متن دادخواست تقاضای ابطال رای داور به دلیل صدور حکم/ ابلاغ خارج از مهلت قانونی در دادگاه

متن دادخواست تقاضای ابطال رای داور به دلیل صدور حکم/ ابلاغ خارج از مهلت قانونی در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای ابطال رای داور به دلیل صدور حکم/ ابلاغ خارج از مهلت قانونی در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغ رای داوری و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه

متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست اعتراض به رای داوری که در قرارداد ،داور طرفین قرارداد نبوده و طرفین قرارداد نیز بر داوری وی تراضی ننموده اند در دادگاه

نمونه دادخواست ها