متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال صورتجلسه...مورخ... هیات مدیره /مجمع عمومی ساختمان دایر بر تغییر مشاعات ساختمان از جمله پله برقی و... در دادگاه

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال صورتجلسه...مورخ... هیات مدیره /مجمع عمومی ساختمان دایر بر تغییر مشاعات ساختمان از جمله پله برقی و......

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست تقاضای صدور حکم به ابطال صورتجلسه...مورخ... هیات مدیره /مجمع عمومی ساختمان دایر بر تغییر مشاعات ساختمان از جمله پله برقی و......

متن دفاعیه برای مجمع عمومی ساختمان/مرکز تجاری مربوط به دعوی طرح شده علیه ایشان دایر بر تقاضای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی/ هیات مدیره مرکز تجاری مطروحه از سوی برخی مالکین [در اموراتی همچون نصب و احداث راه پله برقی] در دادگاه

متن دفاعیه برای مجمع عمومی ساختمان/مرکز تجاری مربوط به دعوی طرح شده علیه ایشان دایر بر تقاضای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی/ هیات مدیره مرکز...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دفاعیه برای مجمع عمومی ساختمان/مرکز تجاری مربوط به دعوی طرح شده علیه ایشان دایر بر تقاضای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی/ هیات مدیره مرکز...

نمونه دادخواست ها