متن دادخواست ۱- اعتراض به اقدام سازمان....دایر بر عدم تمدید پروانه/مجوز قبلی به دلیل تغییر قوانین و  ۲-الزام سازمان طرف شکایت به تمدید پروانه در دیوان عدالت اداری

متن دادخواست ۱- اعتراض به اقدام سازمان....دایر بر عدم تمدید پروانه/مجوز قبلی به دلیل تغییر قوانین و ۲-الزام سازمان طرف شکایت به تمدید...

مشاهده و خرید دادخواست

متن دادخواست ۱- اعتراض به اقدام سازمان....دایر بر عدم تمدید پروانه/مجوز قبلی به دلیل تغییر قوانین و ۲-الزام سازمان طرف شکایت به تمدید...

نمونه دادخواست ها