مطالبه خسارت فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


وکیل برای ابطال توافق با شهرداری-وکیل تهران در ابطال توافقات دولتی-وکیل در امور قراردادها-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از توافقات شهرداری-وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری

تصدیق خسارت ناشی از فسخ یکجانبه اجاره نامه از سوی شهرداری از مصادیق امور راجع به وظایف واحدهای دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نمی باشد

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902800506 مورخ 1392/02/29

رای دیوان

در خصوص شکایت (الف.ب) به طرفیت شهرداری به خواسته تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره نامه و فسخ یکطرفه آن با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آن ها قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده در حالی که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و از موضوعات حقوق خصوصی بوده و از جمله مصادیق ماده مذکور نبوده و از دایره شمول آن خارج است بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جباری _پراینده شهرستانی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تصدیق خسارت و نحوه صحیح طرح این دعوی اینجا را کلیک نمایید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مطالبه خسارت از شهرداری - مطالبه خسارت فسخ قرارداد - خسارت از شهرداری برای فسخ قرارداد
تصدیق خسارت در دیوان عدالت, تصدیق خسارت ناشی از فسخ یکجانبه اجاره نامه از سوی شهرداری از مصادیق امور راجع به وظایف واحدهای دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نمی باشد