مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


اعتراض به ثبت در دیوان-اعتراض به رای هیات نظارت-بهترین وکیل دیوان عدالت-دیوان عدالت اداری-مرجع اعتراض به ثبت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت در صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده :911605/7

رای دیوان

مطابق رای شعبه 12 حقوقی تهران دائر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اظهار نظر هیات نظارت در صورتی قابل رسیدگی در دیوان بوده که خواسته فقط شکایت از رای هیات نظارت بوده در حالی که مطابق اظهار نظر ریاست شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران علاوه بر شکایت از رای هیات نظارت شکایت متعدد دیگری که دارای یک منشاء واحد نیستند اعلام شده است و مطابق ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جمع خواسته های شاکی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست علی هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه چنانچه شاکی قصد شکایت از رای هیات نظارت یا تصدیق خسارت که مقدمه درخواست تعیین میزان خسارت است را دارند در یک دادخواست اعلام شکایت نمایند و در مورد سایر خواسته ها مرجع قانونی رسیدگی مطابق خواسته تعیین شود علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ بشارتی فر

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در امور ثبتی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - اعتراض به رای هیات نظارت بر ثبت
مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت,رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت در صلاحیت دیوان است.