ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


ابطال نظر کمیسیون پزشکی-از کارافتادگی با نظر پزشکی-شرایط ابطال نظریه پزشکی-نظریه کمیسیون پزشکی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل امور شهرداری-وکیل تخلفات اداری کارکنان-وکیل تهران در دیوان-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از تامین اجتماعی

ابطال نظریه کمیسیون وفق دادنامه 79 اصلاحی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1385/12/17 که در اصلاح رای وحدت رویه 61 مورخ 73/3/23 صادر شده دیوان صلاحیت دارد نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی را از حیث تاریخ شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی ابطال نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 910055/91/17

رای دیوان

خواسته شاکی خانم (ف.ق) فرزند (غ) به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان خوانده اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی متبوع سازمان که شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی شاکی را به علت بیماری آسم از تاریخ 83/1/ اعلام نموده تا به علت شرط استخدام 92 سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کار افتادگی محروم از برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی شده بود و سازمان خوانده نیز طی جوابیه شماره 3080_ 91/2/9 اجمالاً به جهت فراهم نبودن شرایط مذکور خواستار رد شکایت که به مراتب معروضه نظر به اینکه آخرین اراده اکثریت مطلق اعضا هیات عمومی دیوان مزبور که در دادنامه اصلاحی شماره 79_ 1385/12/17 آن هیات تبلور یافته که در خصوص تشخیص تاریخ شروع بیماری از رای وحدت رویه سابقه خود عدول نموده و از طرفی شاکی مدت‌ها پس از تاریخ مذکور اشتغال به کار داشته و حق بیمه پرداخت نموده است مضافا اینکه مقصود و مراد قانونگذار از تاریخ شروع و ابتلای بیماری زمانی است که بیمه شده از آن زمان قادر به فعالیت و ادامه کار نباشد در حالی که اوراق استنادی حکایت از ادامه فعالیت نام برده تا مدتها پس از تاریخ شروع دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و عدم دفاع موثر از جانب سازمان مشتکی عنه مستندا بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون پزشکی موضوع خواسته از حیث شروع بیماری و طرح رسیدگی مجدد در کمیسیون صادر و اعلام می گردد.رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی _روحی

برایمطالعه نمونه اراء و مقررات دیگری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی - نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی - وکیل جهت تامین اجتماعی
ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی,ابطال نظریه کمیسیون وفق دادنامه 79 اصلاحی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1385/12/17 که در اصلاح رای وحدت رویه 61 مورخ 73/3/23 صادر شده دیوان صلاحیت دارد نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی را از حیث تاریخ شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی ابطال نماید.