تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


تخلفات اداری کارمندان-نحوه اعتراض به رای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل در دعاوی تخلفات اداری

درخواست تجدید نظر توسط محکوم علیه این نتیجه را به دنبال دارد که مانع اجرای رای قابل تجدید نظر خواهد شد.

بنابراین در صورتی که نسبت به رای هیات بدوی تجدید نظر خواهی شد تا صدور رای قطعی از هیات تجدید نظر رای اجر نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید ننماید و رای هیات بدوی قطعیت یابد که در این صورت از تاریخ انقضای مهلت لازم الاجراست اما اگر محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نماید مطابق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و تجدید نظر خواهی مانع اجرای رای هیات بدوی خواهد بود آنچه در مورد مانع اجرا بودن تجدید نظر خواهی گفته شد در مواردی ممکن است طبق قانون استناد شده باشد که در این حالت تجدید نظر خواهی مانع اجرای حکم نخواهد بود از جمله می‌توان به اخراج کارمندان توسط مقامات مذکور در ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره نموده که آنها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند دستور بالاترین مقام اجرایی به ترتیب مقرر در ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.برگرفته ازنگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

مطالب بیشتری در مورد تخلفات اداری را با کلیک اینجا بخوانید.

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


توقف اجرای رای تخلفات اداری - قانون تخلفات اداری - اعتراض به رای بدوی تخلفات اداری
چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری, در صورتی که نسبت به رای هیات بدوی تجدید نظر خواهی شد تا صدور رای قطعی از هیات تجدید نظر رای اجر نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید ننماید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها