مجازات تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-تخلف اداری بعد استخدام-تخلف اداری حین بازنشستگی-تخلف اداری قبل از استخدام-تخلف اداری کارمند بازنشسته-وکالت تخلفات اداری-وکیل امور تخلف اداری-وکیل با تجربه تخلف اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری- وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری -وکیل تخلفات اداری در تهران-وکیل هیات تخلفات اداری تهران

یکی از شرایط انتساب تخلفات اداری به متهم ارتکاب تخلف در زمان اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری است به عبارت دیگر تخلف اداری زمانی بر کارمند قابل انتساب است که بین او و سازمان متبوع رابطه استخدامی برقرار باشد.

بنابراین اگر کارمند بازنشسته شد و در دوران بازنشستگی مرتکب عملی گردد که ارتکاب آن عمل در زمان اشتغال تخلف محسوب می‌شده است در این دوران تحت عنوان تخلف اداری قابل تعقیب نخواهد بود علت این امر آن است که تکالیف استخدامی در مقررات مربوط درحالتی موضوعیت پیدا می‌کند که بین مستخدم و سازمان متبوع رابطه استخدامی برقرار باشد و با قطع رابطه استخدامی تکالیف مذکور نیز از بین می روند.

ممکن است عمل ارتکابی توسط کارمند مربوط به زمان قبل از استخدام او در سازمان متبوع باشد در این حالت این سوال مطرح می شود که اگر تخلف کارمند قبل از ورود به خدمات عمومی یا دولتی باشد آیا می توان به مجازات انضباطی محکوم کرد ممکن است گفته شود که اگر خطایی که از مستخدم سرزده پیش از ورود به خدمات عمومی یا دولتی باشد یا اگر اداره به آن هنگام استخدام آگاه نبوده باشد می‌تواند مستخدم را به مجازات انضباطی محکوم کند.

ولی تجویز رسیدگی به اعمال ارتکابی کارمند قبل از استخدام قابل توجیه نمی باشد زیرا اولاً در ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه هیات عالی نظارت که شرح آن در تعریف تخلف اداری گذشت تحقق تخلف اداری به ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از ناحیه او منوط گردیده است چنانچه کارمند قبل از استخدام مرتکب عملی شده باشد که در حالت استخدام تخلف محسوب می شود به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی بین سازمان مربوطه و در نتیجه عدم توجه تکالیف کارمندی به او و نیز عدم قابلیت انتساب تخلف در انجام وظایف اداری عمل ارتکابی از ناحیه او قبل از استخدام قابل رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد هر چند عمل ارتکابی می‌توانند از موضوعات گزینشی و مربوط به صلاحیت استخدامی فرد باشد ولی نمی تواند به عنوان یک تخلف اداری محسوب شده و در هیات  قابل رسیدگی باشد به همین جهت فعل مستخدم قبل از ورود به خدمت در دستگاههای مشمول قانون عاری از وصف اداری بوده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به نظر نمی رسد مگر در صورتی که تخلف کارمند به نحوی باشد که پس از استخدام نیز استمرار داشته باشد که در این صورت نیز نه عنوان تخلف قبل از استخدام بلکه به عنوان تخلف در زمان اشتغال و استخدام در دستگاه مربوط قابل رسیدگی است.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تعریف حالت اشتغال برابر قوانین و مقررات


تخلف اداری کارمند بازنشسته - تخلف اداری بعد از بازنشستگی - وکیل متخصص تخلفات اداری
تخلف اداری کارکنان بازنشسته, برابر دستورالعمل هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری اعمال کارکنان زمانی تخلف اداری محسوب می گردد که رابطه کارمند با سازمان متبوع وی قطع نگردیده در غیر این صورت چنانچه تخلف ارتکابی پس از بازنشستگی احراز گردد قابل پیگیری و مجازات از طریق هیاتهای تخلفات اداری نمی باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها