شکایت از شهرداری برای پروانه ساختمانی در اراضی زراعی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


تغییر کاربری زمین کشاورزی-شکایت برای تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری

تغییر کاربری اراضی مزروعی ممنوع بوده و صدور پروانه ساختمانی صرفاً پس از تایید کمیسیون تبصره 1 ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبنی بر ضرورت تغییرکاربری امکان پذیر است.

نمونه رای دیوان عدالت اداری در این خصوص

شماره دادنامه : 9109970903003493 تاریخ 1391/10/10

رای شعبه 30 دیوان عدالت اداری

خانم (پ.الف) الزام شهرداری منطقه 2 اراک را به صدور پروانه ساخت پلاک ثبتی فرعی از اصلی مفروز شده از اصلی مذکور بخش اراک را خواسته است نظر به اینکه حسب پاسخ شماره. ......شهرداری اولاً در سند مذکور به مساحت 798 متر مربع یک قطعه باغ اعلام شده. ثانیاً حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 181_19/9/1569/8/69 امکان صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی با کاربری مزروعی وجود ندارد. ثالثاً تغییر کاربری این‌گونه اراضی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع می باشد. رابعاً علاوه بر این وفق ماده 8 قانون اخیر صدور مجوز موضوع ماده 1 قانون مزبور صرفاً پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون فوق الذکر مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود و لذا به علت فقد مجوز مذکور الزام شهرداری به صدور مجوز پروانه ساخت موجه نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

محمدی-شریفی

برگرفته از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری-گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالب مرتبط برای شکایت از شهرداری و تغییر کاربری ساخت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،و شهرداری-09194504079


تغییر کاربری زمین کشاورزی - تغییر کاربری با موافقت شهرداری - وکیل برای امور شهرداری
الزام شهرداری به موافقت تغییر کاربری,تغییر کاربری اراضی مزروعی ممنوع بوده و صدور پروانه ساختمانی صرفاً پس از تایید کمیسیون تبصره 1 ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبنی بر ضرورت تغییر کاربری امکان پذیر است.