حقوق وراث قانونی شهدا و مفقودین دارای بیش از یک شهید یا مفقود الاثر

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


حقوق وراث با چند شهید-مستمری ورثه شهید-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص دیوان عدالت-نمونه رای دیوان

وراث قانونی شهدا و مفقودین چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند صرفامی‌توانند یکی از حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری را انتخاب و استفاده نمایند.وکیل دعاوی دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل متخصص دیوان عدالت

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970955100041

رای دیوان

طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1373/6/13 وراث قانونی شهدا و مفقودین موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر دانسته باشند فقط می‌توانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند و در ماده 16 آیین نامه ذکر شده افراد تحت تکفل موضوع تبصره 2 قانون مرقوم را احصاء و در بند الف به مادر و پدری که در کفالت مشمولان این آیین‌نامه بوده اند اشاره نموده و در تبصره 2 ماده مرقوم تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل پس از طی تشریفات قانونی به دستگاه پرداخت کننده حقوق حالت اشتغال یا بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری تفویض شده است با عنایت به مراتب ذکر شده

اولاً_ دلیل و مستند قانونی مبنی بر اجابت خواسته موجود نیست

ثانیاً _ حقوق منظوره وراث شهید به شرح مذکور صرفاً با عنوان حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری تعریف شده است

ثالثاً_ مدرکی دال بر تحت کفالت بودن شاکی از فرزند شهید خود ملاحظه نشده بنا علیهذا به دلیل فقدان مستند قانونی راجع به موضوع خواسته شاکی دادنامه صادره از شعبه 24 مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه حکم به رد شکایت صادر می شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اشراقی_یاور زاده_درزی رامندی _دلاوری_ شریعت فر

برای دانستن مطالب و نمونه آراء بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - وکیل متخصص دیوان عدالت
مستمری یک خانواده با چند شهید,برابر رای دیوان عدالت اداری وراث قانونی شهدا و مفقودین چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند صرفا می‌توانند یکی از حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری را انتخاب و استفاده نمایند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها