ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


ابطال تقسیط بدهی تامین اجتماعی-ابطال تقسیط نامه تامین-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل متخصص تامین اجتماعی

ابطال تقسیط نامه بدون نقض رای هیات تشخیص مطالبات فاقد اثر قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

کلاسه پرونده  : 4241/90/16

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی‌عنه نظر به اینکه مطالبه حق بیمه به استناد رای هیات تشخیص مطالبات می باشد و تا زمانی که رای مذکور نقض یا ابطال نگردد ابطال تقسیط نامه فاقد اثر قانونی است لذا شکایت شاکی موجه نیست و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه باقری _عبدالمنافی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری در مورد تامین اجتماعی بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخصصی دیوان عدالت
نحوه ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی,مطالبه حق بیمه به استناد رای هیات تشخیص مطالبات می باشد و تا زمانی که رای مذکور نقض یا ابطال نگردد ابطال تقسیط نامه فاقد اثر قانونی است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی