تعیین دقیق نوع قرارداد کار در آرای هیات حل اختلاف کار

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


ابطال رای اداره کار-اعتراض به رای اداره کار-وکیل امور کارگری-وکیل تخصصی اداره کار-وکیل شکایت از تامین اجتماعی-وکیل شکایت از کارفرما

به دلیل لزوم تعیین دقیق نوع قرارداد کار از جانب هیات حل اختلاف و عدم توجه به این مهم رای معترض عنه نقض می گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 901882/90/11

رای دیوان

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی بالاخص فتوکپی صورتجلسات متشکله در اداره کار و عدم پاسخ طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و گذشت مهلت قانونی نظر به اینکه نماینده طرف شکایت در جلسه هیات حل اختلاف اقرار به وجود قرارداد نموده است که این امر مورد تایید بازرس کار نیز بوده اما نوع و محتوای قرارداد مشخص نگردیده است و ضروری بوده هیات حل اختلاف در این خصوص تحقیقات لازم را به عمل آورد و قرارداد از کارفرما مطالبه نماید تا نوع روابط طرفین و قانون حاکم مشخص گردد لذا شعبه مستندا به مواد 7 ،14،13 و22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی در هیات هم عرض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عزیزی_ طاهری

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور اداره کار اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان - ابطال رای اداره کار
تعیین دقیق نوع قرارداد کار در آرای هیات حل اختلاف کار,به دلیل لزوم تعیین دقیق نوع قرارداد کار از جانب هیات حل اختلاف و عدم توجه به این مهم رای معترض عنه نقض می گردد.