نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


رای هیات حل اختلاف-وکالت در دیوان عدالت-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل دعاوی کارگری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از کارفرما

به جهت ضرورت تعیین دقیق شخص کارفرما از جانب هیات حل اختلاف و عدم توجه به این مهم رای معترض عنه نقض می گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 901524/90/11

رای دیوان

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و عدم ارسال لایحه دفاعیه علیرغم ابلاغ قانونی به خوانده نظر به اینکه شاکی حسب اعلام هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تحت نظارت پیمانکار آقای (ع.م.ن.م) بوده است فلذا لازم است هیات تحقیق و بازرسی دقیقاً در خصوص اینکه کارفرما چه کسی است اقدام نماید لذا شعبه مستندا به مواد 7، 13،14 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی در هیات هم عرض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عزیزی_ طاهری

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور اداره کار اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای اداره کار - وکیل امور اداری کارمندان - وکیل دیوان عدالت تهران
نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری,ه جهت ضرورت تعیین دقیق شخص کارفرما از جانب هیات حل اختلاف و عدم توجه به این مهم رای معترض عنه نقض می گردد.