مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


شکایت از اداره برق-شکایت از شرکت توزیع برق-نحوه شکایت از شرکت برق-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل اعتراض به سازمانها-وکیل شرکتها در دیوان عدالت-وکیل شرکتهای بازاریابی-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل متخصص در دیوان عدالت

رسیدگی به شکایات از شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل غیر دولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 910235/8

رای دیوان

آقای (د.ج) به وکالت از طرف شکایت یادشده دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت به طرفیت شبکه برق شهرستان میانه تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید با عنایت به بند 2 ماده واحده اصلاحی 1385/3/28 قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند و به موجب تبصره 3 بند 4 قانون موصوف داراییها حقوق بدهیها تعهدات و حقوق عمومی مربوطه به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استان ها منتقل می شود با توجه به مراتب مذکور شرکت یاد شده از موسسات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض و شکایات اشخاص به طرفیت شرکت‌های غیردولتی به استناد اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری است که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد بناء علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگستری شهرستان میانه آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری_ سعادت

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در شکایت از سازمانهای دولتی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


شکایت از اداره برق - مرجع شکایت از اداره برق - وکیل دیوان عدالت اداری تهران
وکیل تخصصی دیوان عدالت+رسیدگی به شکایات از شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل غیر دولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی