صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

در شاخه : نمونه آراء مربوط به مجوز ساخت بنا در دیوان عدالت


احداث بنا با مجوز-الزام به صدور مجوز ساخت-بهترین وکیل امور شهرداری-ساخت بنا با مجوز فرمانداری-وکیل امور شهرداری-وکیل امور ملکی-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت در دیوان

صدور مجوز احداث بنا از سوی بخشداری در خصوص املاک واقع در محدوده شهری فاقد محمل قانونی است اما این امر مانع از حقوق قانونی مالک نخواهد بود. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902904985 تاریخ : 1391/12/21

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقایان (م.الف)و(ب.خ) اعتراض و نقض رای تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می باشد و با توجه به اینکه احداث بنا در ملک موضوع رای بدوا با مجوز ماخوذه از بخشداری بوده و با فرض اینکه ملک در محدوده قانونی شهر استقرار یافته و بخشداری مجاز به صدور پروانه نبوده و صدور پروانه از جانب بخشداری فاقد محمل قانونی می باشد ولیکن در ما نحن فیه این امر مانع و سالب از حقوق قانونی شاکی نبوده و علی القاعده مرجع دولتی بخشداری در صورت عدم صلاحیت می بایست شاکی را به مرجع قانونی ذی ربط شهرداری دلالت می نمود و در وضعیت موجود خواهان با مجوز اصداری مبادرت به احداث بنا نموده و لازمه اخذ پرداخت عوارضی قانونی می باشد فلذا با عنایت به موارد معنونه شکایت را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع و احاله می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان_ بهرامی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری 09194504079


صدور پروانه در حریم شهر - پروانه ساخت در روستا - مجوز ساخت بخشداری
مرجع صدور پروانه ساخت در محدوده شهر,برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت در حریم و محدوده شهر می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی