شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-شکایت از رای تخلفات اداری-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-مقررات مربوط تخلفات اداری-هیات تخلفات اداری-وکالت دعاوی تخلفات اداری-وکیل با تجربه در تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل پی گیر تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری

لزوم تفهیم عنوان قانونی تخلف اداری به کارمند متهم صرف درج عمل ارتکابی متهم به تخلف اداری در برگ ابلاغ اتهام کافی نیست و عنوان قانونی تخلف اداری بایستی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری به کارمند تفهیم گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص توسط اینجانب وکیل متخصص تخلفات اداری گردآوری شده  تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902100587 مورخ 1392/03/19

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (ح.ق) به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته فوق الذکر اعتراض و تقاضای نقض و ابطال رای صادره به شماره توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شکیل و ضمائم آن لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره....و همچنین ملاحظه ی پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه هیات محترم رسیدگی کننده در برگ ابلاغ اتهام صرفا به درج عمل ارتکابی متهم اشاره نموده در حالیکه می‌بایست عمل انتسابی را با بندهای ماده هیات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطابقت داده و عنوان قانونی تخلف انتسابی را به وی تفهیم می کرد که در ما نحن فیه اینچنین عمل نکرده است بناء علی هذه و با عنایت به مراتب فوق دیوان دعوی وی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می‌دارد و مقرر می نماید که پرونده به هیات هم عرض ارجاع تا هیات مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده 14 قانون مذکور مبادرت به صدور رای شایسته نماید این رای قطعی است.

دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی _میرحسینی رودبارکی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - مقررات ابلاغ تخلفات اداری
شرایط قانونی و مقررات مربوط به ابلاغ تخلفات اداری,لزوم تفهیم عنوان قانونی تخلف اداری به کارمند متهم صرف درج عمل ارتکابی متهم به تخلف اداری در برگ ابلاغ اتهام کافی نیست و عنوان قانونی تخلف اداری بایستی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری به کارمند تفهیم گردد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها