شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


ارتقاء پس از اعاده به کار-ارتقای گروه کارمندان دولت-مقررات ارتقای گروه-مقررات ارتقای گروه کارمندان-نمونه رای تخلفات اداری-وکالت تخصصی تخلفات اداری-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل بابت تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل در تخلفات اداری

شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه1465/76 موضوع شکایت آقای محمدرضا رحمتیان به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حکم صادره به شرح دادنامه شماره 1239 مورخ 1377/9/28 چنین رای صادر نموده است:

نظر به اینکه اعاده به کار کارمند توسط هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری برائت تلقی می‌شود علی هذا مستندا به رای شماره 120 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی در حد اجرای ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/8/7 صادر و اعلام میگردد . شکایت دیگر وی دایر به ارتقاء گروه در مدت عدم اشتغال نظر به اینکه ارتقاء گروه بر اساس نتایج حاصله از امتحانات و ارزشیابی مستخدم با تایید کمیته موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود شاکی در مدت انفصال تجربه‌ای کسب نکرده است علیهذا شکایت در این مورد غیر موجه و مردود اعلام می گردد.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط بازگشت به کار کارمند بعد از استعفاء


ارتقاء کارمند پس از نقض اخراج - ارتقاء پس از اعاده به کار - وکیل تخصصی تخلفات اداری
شرایط ارتقاء پس از اعاده به کار, ارتقاء گروه بر اساس نتایج حاصله از امتحانات و ارزشیابی مستخدم با تایید کمیته موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود شاکی در مدت انفصال تجربه‌ای کسب نکرده است علیهذا این خواسته پذیرفتنی نیست

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها