نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل هیات تخلفات-دلیل ابطال رای تخلفات اداری-دلیل نقض رای تخلفات-رای بابت تخلفات اداری-رای دیوان برای تخلفات-شرایط ابطال رای تخلفات-مشاوره پرونده های تخلفات اداری-مشاوره درباره تخلفات اداری-مقررات تخلفات اداری-نحوه ابطال رای تخلفات-نمونه رای بابت تخلف اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند در آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صورت صدور رای به محکومیت کارمند به اتهام نقض قوانین و مقررات از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری لازم است موارد نقض شده در رای هیات مشخص باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600355 مورخ 1393/03/26

رای دیوان

نظر به اینکه با عنایت به مراتب فوق البیان و اینکه در رای مورد اعتراض اتهام شاکی را منطبق با بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 دانسته ولی در مقام بیان مقرر نموده به اتهام نقض قوانین و مقررات مبنی بر وصول سه فقره چک و برداشت وجوه آن ملاحظه می گردد که هیچ اشاره‌ای به قوانین و مقرراتی که مشارالیه نقض کرده باشد ننموده اند و از طرف دیگر اصول سه فقره چک و پرداخت وجوه آن چگونه با نقض قوانین و مقررات منطبق است و از طرف دیگر اتهام وی مبنی بر اختلاس به دادگاه اعلام و معرفی که با رای قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر مربوطه حکم به برائت مشارالیه صادر نموده اند و گویا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مقام رسیدگی به لحاظ عدم وجود دلیل و مدرکی بر اتهام یا اتهامات انتسابی عادت بر مقید نمودن آرای خود بر بند 2 ماده 8 قانون فوق الذکر دارند علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت شاکی را موجه و محرز و مسلم دانسته و حکم به ورود شکایت و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوق الاشعار در هیات مربوطه صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ آشور لو

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در مورد تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای برای تخلفات اداری
اتهام نقض قوانین و مقررات,در رسیدگی به اتهام نقض قوانین و مقررات هیاتهای رسیدگب می بایست دقیقا مشخص نمایند که کدام قوانین و مقررات نقض شده است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها