مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


مرجع پرداخت هزینه بازنشستگی-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-هزینه جا به جائی صندوق بازنشستگی-هزینه جابه جائی صندوق-هزینه صندوق بازنشستگی-وکالت تخصصی عدالت اداری-وکیل امور اداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دعاوی اداری-وکیل شکایت در دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی برعهده وزارتخانه متبوع مستخدم می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955400072 مورخ 1393/01/30

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای ع ص علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر الزام خوانده به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی نظر به اینکه خوانده دعوی دفاع موجهی نیز به عمل نیاورده و شاکی کارمند شرکت مخابرات بوده و شرکت مذکور در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده است و طبق بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که در اجرای اصل 44 تبدیل وضعیت استخدامی می دهند هزینه نقل و انتقال حق بیمه ایام اشتغال بایستی توسط وزارتخانه مربوطه پرداخت گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 37 دیوان عدالت اداری_ چاوشی

رای تجدید نظر دیوان عدالت

دلایل شاکی مبنی بر الزام وزارت ارتباطات و فناوری مبنی بر استرداد مابه التفاوت مورد تقاضا منطبق با مقررات قانونی و ماده 21 و تبصره 2 آن خواهد بود و چون دلیلی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض رای شعبه بدوی را فراهم سازد ابراز نداشته است لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970903700082 مورخ 92/7/7 عیناً تایید می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه جعفری ورامینی _ اسکندری

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوطبه بازنشستگی کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر - هزینه جابه جائی صندوق بازنشستگی
مقررات هزینه جا به جائی صندوق بازنشستگی,هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی برعهده وزارتخانه متبوع مستخدم می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی