قوانین حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


دیوان عدالت اداری-شکایت اداری از مخابرات-قانون حاکم بر کارمندان مخابرات-مقررات اداری کارمندان مخابرات-وکیل امور اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل کارکنان مخابرات

نظر به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی این شرکت از تبعیت قوانین استخدامی دولتی خارج و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901703510 مورخ 1391/12/8

رای دیوان

وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی خواستار الزام خواندگان به ابطال حکم بازنشستگی به شماره... گردید که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لوایح جوابیه خواندگان و مستندات ابرازی نظر به اینکه شرکت مخابرات در تاریخ 1388/8/17 به بخش خصوصی واگذار گردیده و شرکت مذکور از تبعیت قوانین دولتی خارج و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شده است و وفق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت مخابرات اعمال می گردد و آنان تابع قانون کار میباشند بنابراین نامبرده مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و صدور حکم به بازنشستگی از سوی خواندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر خلاف مقررات حاکم می باشد و مستندا به رای وحدت رویه شماره 449_87/6/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد و رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_ روحی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به بازنشستگی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - ابطال حکم بازنشستگی
مقررات بازنشستگی کارمندان مخابرات,نظر به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی این شرکت از تبعیت قوانین استخدامی دولتی خارج و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی می باشد.