استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری از اجرای رای دیوان

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اصرار ماده ۱۰۰-کمیسیون ماده 100-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-ماده صد شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل ماده 100

آرایی که از کمیسیون بدوی تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض میگردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و آن کمیسیون چه تصمیمی می‌گیرد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه شماره 7/3521 _ 1387/6/10

در پاسخ به این سوال چنین بیان داشته بود:

اولاً با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 کمیسیون های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره آن مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه تجدید نظر کمیسیون ماده 100 باشد رای صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده 100 بدوی باشد شهرداری می تواند نسبت به رای صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 اعتراض نماید.

ضمناً طبق ماده 100 از قانون شهرداری ها و تبصره های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و تجدید نظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری ‌به کمیسیونی ارجاع می شود که قبلاً به موضوع رسیدگی نکرده و رای نیز صادر ننموده است.

ثانیاً چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید نظر بوده و رای کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می تواند مجددا از رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون بدوی باشد رای صادره برخلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می تواند نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر نماید. اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1392 دیگر پس از نقض رای کمیسیون در دیوان پرونده ارجاع به کمیسیون هم عرض نمی شود بلکه به همان کمیسیون صادر کننده ی داده می گردد و اگر این کمیسیون بدوی باشد دیگر رای آن قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد به عنوان تجدید نظر نمی باشد بلکه به موجب قانون جدید دیوان عدالت اداری رای صادره فقط قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بوده که به همان شعبه ی قبلی رسیدگی کننده و نقض کننده ی رای کمیسیون ارجاع می گردد بنابراین هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات کمیسیون ماده 100 اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن ها پرونده را به مرجع مربوطه کند مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.

به اعتقاد برخی حقوقدانان تصویب ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 خلاف اصل 173 قانون اساسی است چه آن که دیوان از حق رسیدگی ماهوی برخوردار نیست و با تصویب این ماده عملاً ورود در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نموده کمیسیون را از جایگاه فعلی تنزل داده است اما به نظر ما اعتبار به ید معتبر است و با توجه به سرکشی و جعل آن کمیسیون های ماده صد چنین تدبیری فصل الخطاب اصرار شعبه ارجاع دهنده به نظر اشتباه سابق خود است.

نکته قابل ذکر اینکه با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه شماره 37 38 39 مورخ 1368/8/3 با توجه به قید کلمه مردم در اصل 173 قانون اساسی و مفهوم عرفی آن فقط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می توانند از تصمیمات مراجع اختصاصی اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و بنابراین در مانحن فیه شهرداری‌ها حق شکایت و اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را ندارند.

برای دریافت نمونه آرا دیوان عدالت اداری و مقررات قانونی تکمیل تر در مورد کمیسیون ماده  100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


تکلیف کمیسیون ماده 100 به اجرای رای دیوان - مقررات کمیسیون ماده 100 - استنکاف از اجرای رای دیوان
نتیجه آراء اصراری کمیسیون ماده 100 شهرداری, در صورت اصرار کمیسیون ماده 100 پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری به رای قبلی خود برابر قانون جدید دیوان عدالت اداری و بر خلاف وظیفه ذاتی دیوان عدالت مبنی بر رسیدگی شکلی و نه ماهوی شعبه متولی پرونده رسیدگی ماهیتی نموده و رای ماهوی صادر می نماید