شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


احتساب سوابق غیر دولتی-مقررات مربوط به سوابق-وکیل امور استخدامی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای شهرداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل کارمندان- وکیل دیوان عدالت اداری-نمونه رای دیوان عدالت-نمونه رای بدوی-نمونه رای تجدید نظر-نمونه رای

1. منشاء قانونی

ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 1372/02/19 مقرر می‌دارد:

سوابق خدمت مستخدمین دولت شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و موسسات غیردولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه از کار افتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد مشروط بر آنکه مستخدمین مزبور در حالت بازنشستگی دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی باشند. کسانی که خود را مشمول این قانون می دانند چنانچه نسبت به اجرای آن اعتراض داشته باشند دعوای خود را مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه کنند.

نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی: شعبه 9 دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ... طرف شکایت سازمان بازنشستگی کشوری موضوع شکایت و خواسته :احتساب سنوات خدمتی گردشکار : شاکی اجمالا اظهار داشته این‌جانب قبل از استخدام در آموزش و پرورش 5 سال و 3 ماه طبق مدارک ضمیمه در شرکت سهامی نساجی مشغول انجام وظیفه بوده که در سوابق بازنشستگی محاسبه نگردیده است طرف شکایت اعلام کرده طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی مصوب 72/2/19 مستخدمین دولت می توانند در هنگام بازنشستگی کتبا تقاضا نمایند که سنوات خدمت غیر دولتی آن با پرداخت مابه التفاوت کسورات متعلقه سهم مستخدم و کارفرما موضوع تبصره ماده 3 آیین نامه فوق الذکر در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان محسوب و با عنایت به مراتب معروض و عدم تخطی این صندوق از قوانین رد دعوی مورد استدعاست اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی مصوب 72/2/19 هیات وزیران مستخدمین دولت موظفند در هنگام بازنشستگی کتباً تقاضا نماید که سوابق خدمت غیر دولتی آنان با پرداخت مابه التفاوت کسورات متعلقه سهم مستخدم و کارفرما در محاسبه حقوق بازنشستگی منظور نمایند چون شاکی در هنگام بازنشستگی حسب اعلام مشتکی عنه به این تکلیف قانونی خود عمل ننموده است بدین لحاظ شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدویدیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای دیوان عدالت - احتساب سوابق غیردولتی - وکیل دیوان عدالت
احتساب سوابق غیردولتی در بازنشستگی,نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات مربوط به شرایط و نحوه احتساب سوابق غیر دولتی در حقوق بازنشستگی و تشریفات پذیرش این سوابق در زمان بازنشستگی

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی