نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 100 بابت تعطیلی بازارچه

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


ابطال رای تعطیلی بازارچه-ابطال رای ماده 100-تعطیلی بازارچه با رای ماده 100-نمونه رای-نمونه رای از دیوان عدالت-نمونه رای دیوان عدالت-وکالت امور شهرداری-وکالت تخصصی کمیسیون ماده 100-وکیل تخصصی تخلفات ساختمانی-وکیل تخصصی تخلفات ملکی-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل جهت امور شهرداری-وکیل دعاوی تخلفات ساختمانی-وکیل متخصص دعاوی ملکی	-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰-دلایل ابطال رای ماده 100

شعبه 32 دیوان عدالت اداری 88/11/17

شکایت شاکی علیه کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به خواسته

نقض دادنامه های بدوی و کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران

با توجه به اینکه وفق اقرار طرف شکایت حق بهره برداری از زمین متنازع فیه مطابق قرارداد به صورت بازارچه اختصاصی مایحتاج و ارزاق عمومی توام با ارائه خدمات شاکی واگذار گردیده عدم وجود مجوز شروع به کار نیز در این خصوص منتفی است و وجود طرح مصوب بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد امری خلاف شرع و قانون می باشد.

خلاصه پرونده

شاکی مدعی است در پلاک ثبتی مورد مالکیت خود در سال 77 به استناد مجوز شهرداری امتیاز بهره برداری تجاری از قطعه زمین خود که دارای مساحت 845 مترمربع است را جهت تامین مایحتاج عمومی دریافت نموده است این محل قبلا تحت عنوان محل توزیع مصالح ساختمانی و گلخانه و ... مورد استفاده قرار می گرفت که هنوز هم بخشی از آن به همین صورت است که پس از تخریب مستحدثات قدیمی با نظارت شهرداری نسبت به ساخت و تجهیز بازارچه ای با چهل غرفه عرضه مایحتاج عمومی اقدام نمود که در حال حاضر نیز دایر است اما شهرداری به بهانه اعمال طرح و بدون رعایت کوچکترین شرایط مذکور در قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله انجام کارشناسی و پرداخت ثمن درصدد تعطیلی محل بازارچه و قلع و قمع آن است که حتی در مراجع قضایی دیگر طرح دعوی نموده و موفق به این امر نشده است لکن با استفاده از کمیسیون ماده 100 با اینکه محل دارای مجوز احداث از طرف شهرداری بوده اقدام به اخذ رای از کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی بازارچه مذکور نموده است تقاضای ابطال آراء مذکور را دارد.

گردشکار

شاکی مدعی است مالک پلاک ثبتی 88/3538 بخش 10 تهران و در سال 77 به استناد مجوز شهرداری امتیاز بهره‌برداری تجاری از قطعه زمین خود که دارای مساحت 845 مترمربع است را جهت تامین مایحتاج عمومی دریافت نموده است البته این محل قبلاً تحت عنوان محل توزیع مصالح ساختمانی و گلخانه و پرورش و تولید گیاه و فروش گل و گیاه مورد استفاده قرار می‌گرفت که هنوز هم بخشی از آن به همین صورت است که پس از تخریب مستحدثات قدیمی با نظارت شهرداری نسبت به ساخت و تجهیز بازارچه ای با چهل غرفه عرضه مایحتاج عمومی اقدام نمود که در حال حاضر نیز دایر است حالیه شهرداری به بهانه اعمال طرح بدون رعایت کوچکترین شرایط مذکور در قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله انجام کارشناسی و پرداخت ثمن درصدد تعطیلی محل بازارچه و قلع و قمع آن است که حتی در مراجع قضایی دیگر طرح دعوی نموده و موفق به این امر نشده است حالیه با استفاده از کمیسیون ماده صد با اینکه محل دارای مجوز احداث از طرف شهرداری بوده اقدام به اخذ رای از کمیسیون ماده مبنی بر تعطیلی بازارچه مذکور نموده است تقاضای ابطال آراء مذکور را دارد پرونده پس از ثبت کل تحت شماره 49880_88/8/3 به این شعبه ارجاع و شعبه 32 دیوان عدالت اداری با ملاحظه جامع اوراق پرونده و به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و ختم رسیدگی را اعلام ذیلاً رای می‌دهد.

رای دیوان

در خصوص دعوای شرکت.....به طرفیت کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه ذیل دادخواست تقدیمی نام شاکی و امضای وی مصدق شده و از طرفی مفاد دادنامه 8809972169100409 مورخ 88/7/8 تا زمانی که دلیلی بر نقض آن نیامده حاکی از ذینفع بودن شاکی است بنابراین ایرادات طرف دعوی در این خصوص وارد نمی باشد و با توجه به اینکه و اقرار طرف شکایت حق بهره برداری از زمین متنازع فیه وفق قرار داد 508/14174 _77/5/21 به صورت بازارچه اختصاصی مایحتاج و ارزاق عمومی توام با ارائه خدمات شاکی واگذار گردیده عدم وجود مجوز شروع به کار نیز در این خصوص منتفی است و وجود طرح مصوب بدون رعایت حقوق مکتسبه افراد امری خلاف شرع و قانون می‌باشد علاوه بر این که چنین اجازه ای را استفاده به نحو مذکور با وجود طرح مصوب توسط شهرداری به شاکی داده شده است و استشهادیه پیوست دادخواست نیز موید سبق استفاده تجاری از ملک مذکور می باشد و صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 مبنی بر رعایت حقوق افراد نیز تاییدی بر این مدعاست علاوه بر اینکه در قرارداد مورد استناد طرف شکایت در بند و مرجع رسیدگی به حل اختلاف داوری پیش بینی شده که طرف شکایت بدون رعایت این تشریفات جهت قلع و قمع بنا به کمیسیون ماده صد متوسل شده و کمیسیون مذکور نیز بدون رعایت موارد فوق الذکر اقدام به صدور رای نموده است لذا با ملاحظه جمیع موارد ضمن نقض آراء صادره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. تا به لحاظ موارد مذکور مراتب به کمیسیون هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردد این رای قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر
نمونه حکم دیوان عدالت اداری,ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری دایر بر تعطیلی محل کسب وپیشه دیوان عدالت اداری به دلیل رعایت حق مکتسب ایجاد شده برای مالک آن

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها