نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


ابطال رای هیات مطالبات تامین اجتماعی-رای هیات مطالبات تامین اجتماعی-کریمی وکیل دیوان عدالت-نمونه رای دیوان عدالت-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل جهت دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل عدالت اداری- وکیل دیوان عدالت اداری-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل ماهر دیوان عدالت-وکیل پرونده های تامین اجتماعی

شماره دادنامه 2735

مرجع رسیدگی شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه شرکت م با وکالت آقای ح س و آقای ع خ تجدیدنظرخوانده اداره کل تامین اجتماعی اصفهان تجدید نظر خواسته اعتراض به دادنامه شماره 729 مورخ 94/4/30 صادره از شعبه 12 بدوی دیوان

گردش کار تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته نقض رای هیات تشخیص مطالب تامین اجتماعی تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه‌ی دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را می نماید ‌و دادخواست تجدید نظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می‌شود و پس از ثبت به کلاس های فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان به دعوا رسیدگی شد و اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان

نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با استناد به مواد 4 و 10 قرارداد شماره 1/31571 مورخ 90/9/2 منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه و موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد با در نظر گرفتن تعهدات تجدیدنظرخواه آن‌را قرارداد مقاطعه کاری و مشمول شرایط ماده 38 قانون تامین اجتماعی اعلام و تجدید نظر خواه با استناد به ماده 13 قرارداد و ماهیت و موضوع قرارداد منعقده را صرفاً اجاره اعلام و از دایره شمول ماده 38 قانون مذکور خارج دانسته است که در این خصوص رای مورد اعتراض را جهت تعیین نوع قرارداد پاسخ مستدل و مستندی ارائه ننموده و به همین جهت واجد ایراد است و لذا با اجازه حاصله از مواد 63 و 71 قانون دیوان تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای شعبه بدوی و بالتبع نقض رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی حکم به رسیدگی مجدد بابت نظر کارشناس از جهت تطبیق موضوع با هم و رفع ایراد مطروحه با رعایت ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری-علیقلی فرحپور

مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- محمدرضا دلاوری

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
نمونه رای دیوان عدالت اداری,ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به استناد قرارداد مقاطعه که مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی میگردد