ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

در شاخه : نمونه آراء مربوط به کمیسیون ماده ۳۴ جنگلها و مراتع - نمونه آراء مربوط به کمیسیون ماده 34 جنگلها و مراتع


بهترین وکیل تهران در دیوان عدالت-بهترین وکیل دادگستری در تهران-بهترین وکیل دیوان عدالت اداری-بهترین وکیل دیوان عدالت در تهران-بهترین وکیل متخصص دیوان عدالت-کمیسیون ماده ۳۴ جنگلها و مراتع-مقررات کمیسیون ماده ۳۴-وکیل برای دعاوی ملکی-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل دعاوی مرتع-وکیل کمیسیون جنگلها و مراتع-وکیل متخصص امور مراتع-وکیل متخصص امور ملکی

دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 34 جنگلها ابطال رای کمیسیون ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

1. منشاء قانونی

ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/5/25 که به موجب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب1354/3/14 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 1373/7/7 اصلاح شده است مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهادسازندگی موظف است تا پایان سال 1382 اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1_ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می گردد. تبصره

2_ مشمولین این ماده می توانند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگل ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

تبصره 3_ اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالح قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیات واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. تبصره

4_ در صورتی که آب مورد استفاده در این گونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمان های آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید. ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1379/8/18 زمان اجرای قانون مذکور را تا سال 1382 تمدید کرده است به موجب این قانون مدت اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده هایی که بر اساس تبصره 2 قانون یادشده به کمیسیون ماده 34 تحویل گردیده اند تا پایان سال 1382 تمدید می گردد مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14 و الحاق چند تبصره به آن در اجرای ماده فوق در تاریخ 1374/7/2 به تصویب رسیده است ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر می دارد کمیسیون موضوع قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و الحاق چند تبصره به آن مصوب 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد سازندگی کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری محل تشکیل و به ریاست نماینده وزارت جهاد سازندگی اداره خواهد شد.

تبصره 1_ محل تشکیل دبیرخانه کمیسیون اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین در شهرستان بوده و مسئول دبیرخانه کمیسیون با حکم رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تعیین و منصوب می شود.

تبصره 2_ به منظور پیگیری امور به هماهنگی دبیرخانه های شهرستانها دبیرخانه‌ی زیر نظر مدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می شود.

برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری-معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون جنگلها و مراتع اینجا کلیک کنید.

 کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - رای دیوان عدالت اداری - ابطال مصوبه کمیسیون ماده 34 جنگلها
ابطال مصوبه کمیسیون جنگلها,قوانین و مقررات و نحوه ابطال مصوبات مربوط به کمیسیون ماه 34 جنگلها و مراتع با وکیل متخصص دعاوی اراضی و املاک در دیوان عدالت اداری

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها