تغییر مشاعات پیش از صدور پایان کار

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


تغییر مشاعات ساختمان-تغییر صورتمجلس تفکیکی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص در شهرداری-وکیل پایه یک دادگستری-وکیل معتبر دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص شهرداری-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل متخصص دیوان عدالت

تغییر مشاعات پیش از صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی فاقد منع قانونی است و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : 9209970905100250 مورخ 1392/04/31 رای دیوان با عنایت به مفاد قسمت اخر دادنامه شماره مورخ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده که بیان داشته تا زمانی که پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اخذ گردیده معنی در تغییر مشاعات وجود ندارد و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود لذا رای صادره از ناحیه شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه در پرونده که با توجه به دادنامه موصوف صادر گردیده خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و واجد وصف اشتباه بین قانون می‌باشد با عنایت به مراتب مذکور قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اشراقی_ یاورزاده _شریعت فر

برای مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی 09194504079


مشاعات ساختمان - مقررات مشاعات ساختمان - وکیل متخصص شهرداری
مشاعات ساختمان,شرایط تغییر مشاعات ساختمان پس از صدور صورتمجلس تفکیکی و پایان کار