جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


وکیل تخصصی شهرداری- وکیل دیوان عدالت-وکیل دعاوی شهرداری-جریمه اضافه بنا-وکیل امور شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل شکایت از شهرداری-جریمه اضافه بنای ساختمانی-نحوه محاسبه جریمه ساختمانی-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران-وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰- مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰-جریمه اضافه تراکم- جریمه توسعه بنا

اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع،اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که ؛

اوّلاً به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در مورد ساختمان هایی که از لحاظ اصول شهرسازی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد رای تخریب صادر می گردد؟

ثانیاً مگر نه این است که اضافه بنای زائد بر تراکم یکی از مصادیق اصول شهرسازی است بنابراین در اضافه بنا باید حکم به تخریب بنای زائد صادر گردد حال چرا در تبصره 4 ماده صد اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز را مشمول تبصره های دو و سه دانسته و در آن تبصره ها نیز سخن از عدم ضرورت قلع اضافه بنا در برخی موارد سخن گفته که منجر به صدور رای جریمه می گردد ؟ این در حالی است که تبصره های 2 و 3 ماده 100 راجع به اضافه بنای زائد بر مساحت حکم را تبیین کرده‌اند که در آن مصادیق فراوانی وجود دارد که اضافه مساحت مغایر اصول شهرسازی نیست اما قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 راجع به اضافه تراکم تبیین حکم می نماید که از موارد نقض اصول شهرسازی است.برگرفته از شهر در پرتو روی قضایی-دکتر غلامرضا کامیار

برای مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


جریمه اضافه بنا - اضافه بنا - وکیل کمیسیون ماده 100
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری, جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری مسکونی برابر تبصره های کمیسیون ماده 100 شهرداری حداقل از یک دوم کمتر و سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بیشتر نباشد