نمونه رای ابطال را ی کمیسیون ماده ۷۷ به دلیل محکومیت به جریمه

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


کمیسیون ماده 77 شهرداری-وکیل متخصص کمیسیون ماده 77-کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری-وکیل تخصصی عوارض-وکیل برای ابطال عوارض-وکیل شکایت از عوارض-وکیل لغو عوارض شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل امور عوارض شهرداری-وکیل ماهر در شهرداری-وکیل ماهر تهران- وکیل تخصصی ماده 100-وکیل دعاوی ماده صد- کمیسیون ماده 100 شهرداری-کمیسیون ماده 100- نمونه رای-نمونه رای-وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰- وظیفه کمیسیون ماده 77-کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران

با توجه به تفکیک صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ترتیب هر کدام در موضوع جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض  ناشی از تخلفات ساختمانی که هر کدام مرجع رسیدگی جداگانه خود را داشته  و مستند رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری ،ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن بوده در حالی که مستند مطالبه عوارض توسط شهرداری از مالکین،مصوبه شورای شهر می باشد  که البته هر  هر دو در  مطالبه میزان مبلغ ارزش معاملاتی ساختمان ملاک است لذا ورود کمیسیون ماده 77 در موضوع جریمه کمیسیون ماده 100 و الحاق مبلغ جریمه به عوارض مورد رسیدگی فاقد مبنای قانونی است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903301842

مورخ 1391/10/10

                                                                  رای دیوان

در خصوص شکایت خانم (س.م) با وکالت آقای(الف.الف.ی) به طرفیت شهرداری مراغه مبنی بر اعتراض به رای شماره مورخ کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست و عدم وصول لایحه دفاعیه از ناحیه شهرداری مشتکی عنه و نظر به اینکه کمیسیون ماده 77 صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین مودی و شهرداری نسبت به عوارض معینه را دارد و ورود مرجع مذکور در موضوع جریمه کمیسیون ماده صد و الحاق مبلغ جریمه به عوارض مورد رسیدگی در کمیسیون ماده 77 فاقد محمل قانونی می باشد لذا شکایت مطروحه از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 22 همان قانون حکم به نقض رای مورد اعتراض و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

معروفی _گودرزی

نمونه آراء بیشتر برای کمیسیون ماده 77 شهرداری اینجا کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
ورود کمیسیون ماده 77 در جریمه,با توجه به تفکیک صلاحیت کمیسیون های شهرداری امکان ورود کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موضوع جریمه وجود نداشته و این کمیسیون صرفا مجاز به صدور رای (در فرض اختلاف بین مودی و شهرداری)در مورد عوارض را دارد