اموال مشمول مالیات بر ارث کدامند؟

در شاخه : نمونه آرای مربوط به مالیات در دیوان عدالت اداری


وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل شکایت از سازمان ها-و کیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شهرداری-اموال مشمول مالیات-نمونه رای دیوان

پس از کسر دیون متوفی از جمله مهریه تعیین می شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901402552 مورخ 1391/10/9

                                                                    رای دیوان

شکایت شکات دایر به اعتراض نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده مالیاتی وارد و در خور پذیرش می باشد زیرا مطابق صراحت ماده 19 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر دیون متوفی محقق می باشد که با بررسی پرونده ملاحظه می شود بخشی از دیون پذیرفته شده متوفی نظیر مهریه مطابق سند ازدواج و سایر بدهی ها مورد بررسی و کسر از ماترک قرار نگرفته که لایحه رئیس امور مالیاتی موید مطلب فوق می باشد و این امر بر خلاف مقررات و مغایر با عدالت مالیاتی می باشد لذا شکایت را وارد تشخیص داده رای به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات هم عرض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

صباغی- شجاعی نوری

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاو ی دیوان عدالت اداری دعاوی و شهرداری- 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - اموال مشمول مالیات
اموال مشمول مالیات بر ارث, بر اساس ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر دیون متوفی محقق می گردد بنابراین مهریه نیز از جمله دیون متوفی محسوب می گردد