نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد استخدام


تبدیل وضعیت شرکتی-نمونه رای تبدیل وضعیت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

منشاء قانونی

به‌موجب تصویب‌نامه در خصوص عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت پیمانکار مصوب 1389/09/21 و نامه اصلاحی بند 1 تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکت پیمانکار مصوب 1389/09/30 مقرر شد دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیات وزیران اعلام نمایند علاوه بر این مصوبه مقررات دیگری نیز برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی وجود دارد.

لازم به ذکر است قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 با الحاقات بعدی آن نیز در خصوص اشخاص شاغل در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده است در ماده 1 قانون مذکور مقرر شده است در اجراء جزء 2 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهای حق التدریس نهضت سواد آموزی مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش در آورد.

به موجب ماده 17 قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1389/10/7 افرادی که از سال 1379 به بعد به صورت حق التدریس و یا از طریق شرکتهای خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته اند و یا در نهضت سواد آموزی به صورت آموزشیار خدمت نموده اند و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است در صورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می گیرند. همچنین تبصره 9 الحاقی 1391/7/19 ماده 17 چنین مقرر داشته است وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/5 و بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد 2 و 3 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات بعدی آن مدرک و رشته تحصیلی جنسیت نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد.

در مورد مربیان پیش دبستانی مطابق روال قبل از سیاستگذاری نظارت صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید. اشخاصی که خود را مشمول این مقررات دانسته و متقاضی تبدیل وضعیت به قراردادی هستند مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه دعوا می کنند.

خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین.برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

نمونه آرای بیشتر در مورد تبدیل وضعیت استخدامی اینجا کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - تبدیل وضعیت شرکتی
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی, مقررات و بخشنامه مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان به قراردادی و همینطور قانون مربوط به برنامه پنجساله پنجم در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمت و شرکتی آموزش و پرورش