بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


وکیل برای دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-مستمری دختر مجرد- مستمری دختر مطلقه-مستمری ورثه کارمندان

1. منشا قانونی

ماده 79 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 مقرر می‌دارد:

هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام توسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

به موجب ماده 80 قانون مذکور هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد . در ماده 81 این قانون چنین مقرر شده است هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یان رسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

حسب ماده 83 هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 86 قانون مذکور نیز وراث قانونی مشمول دریافت حقوق را بر شمرده است وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند :از فرزندان و زوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:

الف_ فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب_ فرزندان و نوادگان اثاث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشد و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

پ_ مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر

ت_ عیال دایمی متوفی

ث_ شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد

ج_ فرزندان و نوادگان علی یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر در قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 با اصلاحات بعدی شرایط پرداخت مزایای فوق در مورد ورثه ذکور و فرزندان و نوادگان اناث بیان شد. دعاوی راجع به برقراری حقوق وظیفه مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح در این دیوان است.برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرایشعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه مقررات و نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وراث مستمری بگیر - شرایط دریافت حقوق مستمری - حقوق وظیفه وراث
میزان مستمری وراث کارمندان, در مقررات مربوط به میزان حقوق مستمری وظیفه کارمند متوفی و یا کارمندانی که در حین انجام کار معلول و یا بیمار شده همینطور افرادی که مشمول دریافت این مستمری می‌گردند