ملاک زمان احیای اراضی موضوع ماده 56 جنگلها و مراتع

در شاخه : کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 جنگلها و مراتع - مقررات و نمونه آرای کمیسیون ماده 56 جنگلها و مراتع


وکیل کمیسیون ماده 56 جنگل ها-وکیل شکایت از ملی شدن اراضی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت

در رسیدگی به اعتراضات مالکین مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 /22/06مجلس شورای اسلامی ملاک زمان احیای اراضی توسط مالکین زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها 1341/10/27 میباشد یا اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران 1365/12/16؟

نظر به اینکه طبق نظریه شماره 265 مورخ 1367/08/04شورای نگهبان شمول ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به تصرفات اشخاص در رژیم گذشته که اقدام به احیای منابع مذکور نموده اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده که پس از تهیه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص اراضی متصرفی به بعد از 1365 موکول گردیده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفند ماه 1365 انجام شده شرعا موجب مالکیت است بنابراین تاریخ لازم الرعایه بودن احیای اراضی منابع طبیعی قانونا 1365 است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است . تکرار بند 2 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال 1373 که قبلا به موجب رای دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود نتیجه آنکه تاریخ احیای اراضی 1365 است نه تاریخ 1341 زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها. نظریه مشورتی شماره 7/4338 مورخ 77/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتر در خصوص کمیسیون ماده 56 جنگل ها و مراتع اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : معنای اراضی موات از دیدگاه قوانین و مقررات


ملاک زمان احیای اراضی ملی - کمیسیون ماده 56 جنگلها - ماده ۵۶ جنگلها و مراتع
ملاک زمان احیای اراضی کمیسیون جنگل برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تاریخ احیای اراضی سال 1365 است نه تاریخ 1341 زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها